مناقصات

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
نوع :
شماره : 96T-054
تاریخ انتشار : 1396/04/28
رسانه :
نوع :
شماره : 96-T-055
تاریخ انتشار : 1396/04/28
رسانه :
تاریخ انتشار : 1396/04/26
رسانه :