مزایدات

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مزايده

 
تاریخ انتشار : 1396/04/19
رسانه :
تاریخ انتشار : 1396/04/21
رسانه :