نهالکاری میلیونی پتروشیمی مارون

نهالکاری میلیونی پتروشیمی مارون، [ از صحرا تا دریا ]؛ در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی؛ هدیه به همشهریان عزیز

محل برگزاری: ماهشهر

1402/12/15