مشارکت در طرح احداث واحد تولید بنزن و بنزین از بنزین پیرولیز

این طرح در قالب مشارکت با قدر السهم 51 درصدی پتروشیمی مارون با بخش خصوصی و در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصول بنزین پیرولیز تولیدی مجتمع مارون در مجاروت مجتمع تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 35 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1403 می باشد.