طرح Swing HDPE/LLDPE پتروشیمی مارون

طرح Swing HDPE/LLDPE پتروشیمی مارون این طرح جهت تکمیل سبد محصولات تولیدی پلیمری و اجتناب از خام فروشی اتیلن مازاد تولیدی پتروشیمی مارون تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری 230 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1405 می باشد.