《پتروشیمی مارون؛ رکوردشکنی تولید خود را مجدد شکست!》

در چرخه ی 17 ساله ی تولید پتروشیمی مارون، ثبت رکورد 97/6 درصد، در مردادماه 1397 بالاترین رکورد تولید به حساب می آمد؛ اما آورهال 70 روزه ی بهاره ی 1402 که علیرغم پیچیدگی ها؛ منجر به رفع گلوگاه های فرایندی تولید شرکت گردید؛ دیماه زمستانی 1402 را با تولید 407 هزار تن و ثبت رکورد 100/1 درصد، شکوفه باران کرد و رکورد 17 ساله ی تولید مارون شکسته شد؛ اما کارکنان غیرتمند این شرکت به این رکورد دیماهی، قناعت نکرده و رکوردشکنی خود را در بهمن ماه 1402 مجدد شکستند و با تولید 416/1 هزار تن و ثبت رکورد جدید 101/2 درصد، تاجی فخیم بر سر صنعت پتروشیمی ایران نهادند. 《روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون 》