مناقصه عمومی

موضوع: ساخت اتاقک سایکلون های الفین
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1403/03/29 - 1403/04/09
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061