مناقصه عمومی

موضوع: شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/08/08 - 1402/08/15
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/08/22
محل دریافت اسناد: دریافت اسناد به آدرس پست الکترونیکی درون تصاویر ارسال نمایند