مناقصه عمومی

موضوع: شماره گذاری تجهیزات واحد های مجتمع پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/08/16 - 1402/08/25
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/08/25
محل دریافت اسناد: مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061
دانلود اسناد