مناقصه عمومی

موضوع: شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/07/29 - 1402/08/08
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/08/08
محل دریافت اسناد: ارسال مدارک به ایمیل درون تصویر