مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه


 
نوع :
شماره : KAD-893597
تاریخ انتشار : 1389/08/25
رسانه :
نوع :
شماره : KAD-893598
تاریخ انتشار : 1389/08/25
رسانه :
نوع :
شماره : 152/1389
تاریخ انتشار : 1389/08/01
رسانه :
نوع :
شماره : 150/1389
تاریخ انتشار : 1389/07/22
رسانه :
نوع :
شماره : 147/1389
تاریخ انتشار : 1389/07/13
رسانه :