مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
عنوان: عمومی
نوع : مناقصه
شماره : 98T-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319
تاریخ نمایش در سایت :
1398/11/29 - 1398/12/09