مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-100
تاریخ نمایش در سایت :
1399/04/21 - 1399/04/26
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-112
تاریخ نمایش در سایت :
1399/04/21 - 1399/04/29
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-096-097-098
تاریخ نمایش در سایت :
1399/04/15 - 1399/04/23
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-093-094-095-099
تاریخ نمایش در سایت :
1399/04/15 - 1399/04/25
تاریخ نمایش در سایت :
1399/04/14 - 1399/04/22