مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
نوع : مناقصه
شماره : 1400T-087 تا 1400T-090
تاریخ نمایش در سایت :
1400/03/23 - 1400/04/02
نوع : مناقصه
شماره : 1400/595
تاریخ نمایش در سایت :
1400/03/18 - 1400/03/25