مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-235-236-237-238-239-240-241
تاریخ نمایش در سایت :
1399/06/29 - 1399/07/03
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-227-228-229-230-231-232-233
تاریخ نمایش در سایت :
1399/06/29 - 1399/07/01
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-223-226
تاریخ نمایش در سایت :
1399/06/29 - 1399/07/05
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-221
تاریخ نمایش در سایت :
1399/06/29 - 1399/07/03
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-212-213-214-215-216-217-218-219-220
تاریخ نمایش در سایت :
1399/06/29 - 1399/07/01
نوع : مناقصه
شماره : 1399/552
تاریخ نمایش در سایت :
1399/06/17 - 1399/06/30