مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
نوع : مناقصه
شماره : 1400T-215
تاریخ نمایش در سایت :
1400/07/06 - 1400/07/17
نوع : مناقصه
شماره : 1400T-205 تا 1400T-214
تاریخ نمایش در سایت :
1400/07/04 - 1400/07/14
نوع : مناقصه
شماره : 1400T-202 تا 1400T-204
تاریخ نمایش در سایت :
1400/06/27 - 1400/07/06