مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
نوع : مناقصه
شماره : 1400T-337 تا 1400T-342
تاریخ نمایش در سایت :
1400/11/03 - 1400/11/13
تاریخ نمایش در سایت :
1400/11/02 - 1400/11/11
نوع : مناقصه
شماره : 1400T-335 و 1400T-336
تاریخ نمایش در سایت :
1400/10/27 - 1400/11/07
نوع : مناقصه
شماره : 1400T-334
تاریخ نمایش در سایت :
1400/10/27 - 1400/11/05