مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
عنوان: عمومی
نوع : مناقصه
شماره : 98-T- 275-276-277-278-279-280-281
مهلت دریافت اسناد :
1398/11/02 - 1398/11/12