مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
نوع : مناقصه
شماره : 1400-639
تاریخ نمایش در سایت :
1401/04/10 - 1401/04/20
نوع : مناقصه
شماره : 1401-6661
تاریخ نمایش در سایت :
1401/04/04 - 1401/04/14