مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-052
تاریخ نمایش در سایت :
1399/02/31 - 1399/03/11
عنوان: تدارکات
نوع : مناقصه
شماره : 99T-051
تاریخ نمایش در سایت :
1399/02/28 - 1399/03/10