مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
نوع : مناقصه
شماره : 99T-056 تا 99T-064
تاریخ نمایش در سایت :
1400/02/19 - 1400/02/30
نوع : مناقصه
شماره : 99T-049 تا 99T-055
تاریخ نمایش در سایت :
1400/02/12 - 1400/02/23