مناقصات

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
تاریخ انتشار : 1396/06/30
رسانه :
نوع :
شماره : 1394/427
تاریخ انتشار : 1396/06/30
رسانه :