مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
تاریخ نمایش در سایت :
1399/09/05 - 1399/09/12
نوع : مناقصه
شماره : 99T-376 تا 99T-391
تاریخ نمایش در سایت :
1399/09/03 - 1399/09/13
نوع : مناقصه
شماره : 99T-362 تا 99T-375
تاریخ نمایش در سایت :
1399/08/24 - 1399/09/07