مناقصه

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مناقصه

 
نوع : مناقصه
شماره : 1401T-060 تا 1401T-063
تاریخ نمایش در سایت :
1401/02/27 - 1401/03/07
نوع : مناقصه
شماره : 1401-623
تاریخ نمایش در سایت :
1401/02/26 - 1401/03/02
نوع : مناقصه
شماره : 1401T-055 تا 1401T-059
تاریخ نمایش در سایت :
1401/02/19 - 1401/02/29
تاریخ نمایش در سایت :
1401/02/23 - 1401/03/01