مزایده

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مزايده


 
تاریخ انتشار : 1389/09/13
رسانه :
نوع :
شماره : 143/1389
تاریخ انتشار : 1389/09/10
رسانه :
نوع :
شماره : 144/89
تاریخ انتشار : 1389/09/07
رسانه :
نوع :
شماره : 142/1389
تاریخ انتشار : 1389/08/02
رسانه :