مزایده

پتروشیمی مارون در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط پس از انجام تشریفات قانونی واگذار نماید.
ضمناً موضوعات مربوطه از طریق روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد نیز اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

مزایده

 
نوع : مزایده
شماره : 292- 1401
تاریخ نمایش در سایت :
1401/04/10 - 1401/04/22