واحد پلی پروپیلن

واحد پلی پروپیلن

واحد پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی مارون با ظرفیت تولید 300000 تن در سال توانایی تولید انواع گریدهای پلی پروپیلن را دارد. ارزش این حجم از تولید زمانی مشخص خواهد شد که گفته شود میزان تولید پروپیلن در شرکت پتروشیمی مارون با مجموع تولید این محصول در چهار شرکت ایرانی مشابهL که پیش از این به بهره برداری رسیده بودند- برابری می کند. گرید Hi fax inpact که در صنایع اتومبیل سازی کاربرد فراوانی دارد برای اولین بار در کشور، در واحد پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی مارون تولید می شود. سایر محصولات این واحد در تولید لوله، الیاف نساجی، لوازم خانگی، اسباب بازی، قطعات الکترونیکی، لوازم تحریر، پوشش کابل، تور و وسایل ماهیگیری، مبلمان و هزاران استفاده دیگر کاربرد فراوان دارند.

Adstif Homopolymer Grades

Grade
MFI (230°C-2.16 Kg)
(ISO1133)
Application
1 T 2101 F 3.5 THERMOFORMING
2 ADXP680 3.5 EXTRUSION
3 ADXP699 3.5 BOPP,EXTRUSION
4 ADXP770 45 THIN WALL INJECTION MOULDING
5 V 2400 G 15 INJECTION MOULDING


Random Copolymer Grades

Grade
MFI (230°C-2.16 Kg)
(ISO1133)
Application
1 EP1 X 35 AF 8 CAST & TUBULAR FILM
2 EP1 X 30 F 8 CAST & TUBULAR FILM
3 EP1 X 35 HF 8 CAST & TUBULAR FILM
4 RCXP 598 9 CAST & TUBULAR FILM
5 RCXP 599 9 CAST & TUBULAR FILM
6 EP2 S 29 B 1.8 Extrusion & BLOW MOULDING
7 EP2 S 30 B 1.8 Extrusion & BLOW MOULDING
8 EP2 S 12 B 1.8 Extrusion & BLOW MOULDING
9 EP2 C 37 F 6 CAST & TUBULAR FILM
10 EP2 C 30 F 5-6 CAST & TUBULAR FILM
11 EP2 YX 29 GA 10 Injection Moulding
12 EP2 Z 29 G 25 Injection Moulding
13 EP2 X49 GA 10 Injection Moulding
14
Moplen MR230C <0.3


Random Terpolymer Grades

Grade
MFI (230°C-2.16 Kg)
(ISO1133)
Application
1 EP3 C 37 F 5 Low sealing Temp. for BOPP
2 EP3 C 39 F 5 Low sealing Temp. for BOPP
3 EP3 X 37 F 8 Low sealing Temp. for BOPP


Holopolymer Grades

Grade
MFI (230°C-2.16 Kg)
(ISO1133)
Application
1 C 30 G 6 Injection Moulding
2 C 30 S 6 FIBRES
3 D 50 S 3 Extrusion & THERMOFORMING
4 F 30 G 12 Injection Moulding
5 F 30 S 12 FIBRES
6 F 79 S 13 FIBRES
7 H 22 S 37 FIBRES
8 H 32GA 35 Injection Moulding
9 H 39 S 35 FIBRES
10 Q 30 P 0.7 Extrusion & THERMOFORMING
11 S 28 C 2.1 BOPP
12 S 28 F 2.0 BOPP
13 S 30 G 1.8 Injection Moulding
14 S 30 S 1.8 Extrusion & THERMOFORMING
15 S 38 CA 2.1 BOPP
16 S 38 F 2 BOPP
17 S 38 FA 2.1 BOPP
18 T 28 C 3.0 BOPP
19 T 28 F(HP 525 G) 3.0 BOPP
20 T 30 G 3.2 FIBRES
21 T 30 S(HP 550 J) 3.2 FIBRES
22 T 30 SW 3.2 FIBRES
23 T 31 SE 3.8 Extrusion & THERMOFORMING
24 T 36 F 3.2 BOPP
25 T 38 CA 3.0 BOPP
26 T 38 F 3.0 BOPP
27 T 38 FA 3.0 BOPP
28 V 29 G 18 Injection Moulding
29 T 50 G 3 FIBRES
30 V 30 G 16 Injection Moulding
31 V 30 S 16 FIBRES
32 V 79 S 21 FIBRES
33 X 30 G 9 Injection Moulding
34 X 30 S 9 Injection Moulding
35 YD 50G 0.3 Extrusion & THERMOFORMING
36 YF 39S 12 FIBRES
37 YS 32S 2 Extrusion & THERMOFORMING
38 YX 37F 9 Extrusion & THERMOFORMING
39 Z 21 S 25 FIBRES
40 Z 30 G 25 Injection Moulding
41 Z 30 S 25 FIBRES
42 Z 69 S(HP 552 R) 25 FIBRES


Heterophasic Copolymers Grades

Grade
MFI (230°C-2.16 Kg)
(ISO1133)
Application
1 EPD 60 R 0.4 EXTR,PIPES
2 EPQ 30 M 0.8 EXTR, Blow Mould
3 EPQ 30 RF 1.3 EXTR, Blow Mould
4 EPS 31 HP 1.3 EXTR, Corrugated
5 EPT 30 M 3.5 Extrusion
6 EPT 30 U 3.5 Injection Moulding
7 EPT 30 R 3.5 Extrusion
8 EPC 30 R 7 Injection Moulding
9 EPC 30 R 7 Injection Moulding
10 EPC 31 H 6 Injection Moulding
11 EPC 31 HR 6 Injection Moulding
12 EPF 31 HA 12 Injection Moulding
13 EPF 31 HR 12 Injection Moulding
14 EPV 31 RA 21 Injection Moulding
15 EPYH 31 U 42 T.W. Injection Moulding
16 EPH 31 RA 40 T.W. Injection Moulding
17 EP YH 31 U 42 Injection Moulding
18 EP YS 30 RE 1.3 Extrusion
19 EPN 31 MA 100 T.W. Injection Moulding
20 sP151 3.5 T.W. Injection Moulding
21 SP 179 8 T.W. Injection Moulding
22 BA 238 G3 12 grade Bumper