محل تأمین خوراک

محل تأمین
ظرفیت ( تن در سال ) خوراک
کارخانه های گاز و گاز مایع مناطق نفت خیر خوزستان 25 میلیون متر مکعب در روز
گاز طبیعی 1
واردات / پتروشیمی جم / پتروشیمی امیر کبیر 5 هزار تن در سال بوتن- 1 2
پتروشیمی فجر

283 هزار تن در سال

اکسیژن 3
واردات / مجتمع های داخلی 95 هزار تن در سال پروپیلن 4