محصولات مجتمع


محل مجتمع
محل تأمین ظرفیت ( تن در سال )
خوراک ردیف<
----- 1900 اتان و بالاتر ( C2+
1
*516 1100 اتیلن 2
----- 200 پروپیلن 3
300 ----- پلی اتیلن سنگین 4
300 ----- پلی پروپیلن 5
443 ----- اتیلن گلایکول ها 6
83 ----- بنزین پیرولیز 7
168 ----- پروپان و هیدروکربنهای سنگین تر  C+3 4

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از محصولات تولیدی با گریدهای متفاوت به بخش محصولات مراجعه نمائید.