واحد:مدیریت ماهشهر

تلفن: 52295000-061

دورنگار:52295027-061

ایمیل: CEO@MPC.IR

کدپستی:6356178721

آدرس: خوزستان - ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 2 - پتروشیمی مارون

واحد:مدیریت اهواز

تلفن:34497705-061

دورنگار:34497706-061

ایمیل:CRP@MPC.IR

کدپستی:61635-874

آدرس: کیلومتر 30 جاده اهواز ماهشهر - واحد - بازیابی اتان

واحد:مدیریت تهران

تلفن:86759814-021

دورنگار:86759080-021

ایمیل:CEO-TEH@MPC.IR

کدپستی:1466773855

آدرس:تهران - شهرک غرب -میدان صنعت - خیابان حسن سیف - نبش کوچه هفدهم- پلاک 2

واحد:بازرگانی ماهشهر

تلفن:52295230-061

دورنگار:52295004-061

ایمیل:COMMERCIAL@MPC.IR

واحد:مهندسی فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان ماهشهر

تلفن: 86759346-021

دورنگار: 86759084-021

ایمیل: SE@MPC.IR

واحد: بازاریابی فروش تهران

تلفن: 86759241-021

دورنگار: 86759081-021

ایمیل: COMMERCIAL-TEH@MPC.IR

واحد: حسابداری فروش ماهشهر

تلفن: 52295212-061

دورنگار: 86759299-021

ایمیل: SAS@MPC.IR

واحد: دبیرخانه مرکزی ماهشهر

تلفن: 52295755-061

دورنگار:

ایمیل:

واحد:حراست ماهشهر

تلفن:52295136-061

دورنگار:52295068-061

ایمیل:SECURITY@MPC.IR

واحد:امور پیمانها ماهشهر

تلفن:52295140-061

دورنگار:--

ایمیل:--