واحد: مدیریت ماهشهر

تلفن: 52295000-061

دورنگار: 52295027-061

ایمیل: CEO@MPC.IR

کدپستی: 6356178721

آدرس: خوزستان - ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 2 - پتروشیمی مارون

واحد: مدیریت اهواز

تلفن: 34497705-061

دورنگار: 34497706-061

ایمیل: CRP@MPC.IR

کدپستی: 61635-874

آدرس: کیلومتر 30 جاده اهواز ماهشهر - واحد بازیابی اتان

واحد: مدیریت تهران

تلفن: 86759814-021

دورنگار: 86759080-021

ایمیل: CEO-TEH@MPC.IR

کدپستی: 1466773855

آدرس: تهران - شهرک غرب -میدان صنعت - خیابان حسن سیف - نبش کوچه هفدهم- پلاک 2

واحد: بازرگانی ماهشهر

تلفن: 52295230-061

دورنگار: 52295004-061

ایمیل: COMMERCIAL@MPC.IR

واحد: مهندسی فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان ماهشهر

تلفن: 52295243-061

دورنگار: 86759084-021

ایمیل: SE@MPC.IR

واحد: بازاریابی فروش تهران

تلفن: 86759241-021

دورنگار: 86759081-021

ایمیل: COMMERCIAL-TEH@MPC.IR

واحد: حسابداری فروش ماهشهر

تلفن: 52295212-061

دورنگار: 86759299-021

ایمیل: SAS@MPC.IR

واحد: دبیرخانه مرکزی ماهشهر

تلفن: 52295755-061

دورنگار:

ایمیل:

واحد:حراست ماهشهر

تلفن:52295136-061

دورنگار:52295068-061

ایمیل:SECURITY@MPC.IR

واحد:امور پیمانها ماهشهر

تلفن:52295140-061

دورنگار:--

ایمیل:--