واحد: مدیریت ماهشهر
تلفن: 52295100-061
دورنگار: 52295027-061
ایمیل: CEO@MPC.IR
کد پستی: 6356178721
آدرس: خوزستان - ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 2 - پتروشیمی مارون
واحد: مدیریت اهواز
تلفن: 34497705-061
دورنگار: 34497706-061
ایمیل: CRP@MPC.IR
صندوق پستی: 61635-874
آدرس: کیلومتر 30 جاده اهواز ماهشهر - واحد بازیابی اتان
واحد: مدیریت تهران
تلفن: 86759814-021
دورنگار: 86759080-021
ایمیل: CEO-TEH@MPC.IR
کد پستی: 1466773855
آدرس: تهران - شهرک غرب -میدان صنعت - خیابان حسن سیف - نبش کوچه هفدهم- پلاک 2
واحد: بازرگانی ماهشهر
تلفن: 52295230-061
دورنگار: 52295004-061
ایمیل: COMMERCIAL@MPC.IR
واحد: بازاریابی فروش تهران
تلفن: 86759241-021
دورنگار: 86759081-021
ایمیل: COMMERCIAL-TEH@MPC.IR
واحد: مهندسی فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان ماهشهر
تلفن: 52295243-061
دورنگار: 86759084-021
ایمیل: SE@MPC.IR
واحد: حسابداری فروش ماهشهر
تلفن: 52295783-061
دورنگار: 86759299-021
ایمیل: SAS@MPC.IR
واحد: امور پیمانها ماهشهر
تلفن: 52295140-061
دورنگار: --
ایمیل: --
واحد: دبیرخانه مرکزی ماهشهر
تلفن: 52295755-061
دورنگار: --
ایمیل: --
واحد: حراست ماهشهر
تلفن: 52295136-061
دورنگار: 52295068-061
ایمیل: SECURITY@MPC.IR