تماس با واحد های بازاریابی و فروش محصولات
چاپ
تماس با واحد های بازاریابی و فروش محصولات
 

شماره تماس

پست الکترونیکی

نام واحد

061-52295230

Commercial@mpc.ir

فروش داخلی

021-86759241

Commercial-teh@mpc.ir

فروش خارجی

021-86759238,061-52295240

se@mpc.ir

مهندسی فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان

061-52295783

sas@mpc.ir

حسابداری فروش و فاکتورهای فروش