موضوع: تدارکات
نوع: مناقصه
شماره: 98T-348-349-350-351
روزنامه منتشر کننده آگهی: اطلاعات
تاریخ نمایش در سایت: 1398/12/25 - 1399/01/12
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1398/12/25
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1398/12/27
 
سند الکترونیک: