موضوع: تدارکات
نوع: مناقصه
شماره: T99-041-042-043-044-045-046-047-048-049
روزنامه منتشر کننده آگهی: اطلاعات
تاریخ نمایش در سایت: 1399/02/28 - 1399/03/03
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1399/02/28
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1399/02/30
l
سند الکترونیک: