موضوع: تدارکات
نوع: مناقصه
شماره: 99T-083-084-085-086
روزنامه منتشر کننده آگهی: جام جم
تاریخ نمایش در سایت: 1399/04/03 - 1399/04/11
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1399/04/03
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1399/04/05

سند الکترونیک: