موضوع: عملیات ساخت درایر سوم واحد الفین
نوع: مناقصه
شماره: 1399/551
روزنامه منتشر کننده آگهی: دنیای اقتصاد
تاریخ نمایش در سایت: 1399/04/07 - 1399/04/16
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول:
تاریخ درج آگهی نوبت دوم:

آگهي مناقصه عمومي

شماره: 1399/551

 

=      كارفرما : شرکت پتروشيمي مارون

موضوع مناقصه : عملیات ساخت درایر سوم واحد الفین  

 محل اجرا : شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان ـ بندرماهشهر- منطقه ويژه اقتصادي ـ سايت 2 

=      محل دريافت اسناد : بندر ماهشهر- منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- سايت 2- امورحقوقي و قراردادها (اتاق 203)

=      ميزان سپرده شركت در مناقصه : مبلغ 2،500،000،000  ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي

=      مهلت دريافت اسناد : از تاريخ 99/04/07  لغايت پايان وقت اداري روز 99/04/15 (به جزء ايام تعطيل)

براي دريافت غير حضوري اسناد , مدارک مربوطه شامل : درخواست شرکت در مناقصه به همراه آدرس پست الکترونيکي (ايميل) معتبر و تصوير فيش واريزي بمبلغ 1،000،000  ريال به شماره حساب اعلامي ذيل را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند .

تلفن : 52295140-061

=      حداقل شرايط حضور در مناقصه :

=      داشتن شخصيت حقوقي – دارابودن سابقه اجرايي مرتبط – داشتن حداقل دو قرارداد مشابه و ...

=      قيمت اسناد و نحوه واريز : 1،000،000 ريال واريز به حساب شماره 6017032281 بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي 3115015

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است .