موضوع: تدارکات
نوع: مناقصه
شماره: 99T-089
روزنامه منتشر کننده آگهی: کثیرالانتشار
تاریخ نمایش در سایت: 1399/04/10 - 1399/04/21
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1399/04/10
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1399/04/12
سند الکترونیک: