موضوع: نصب دستگاه کيسه پرکني در واحد HDPE
نوع: مناقصه
شماره: 1399/552
روزنامه منتشر کننده آگهی: دنیای اقتصاد
تاریخ نمایش در سایت: 1399/06/17 - 1399/06/30
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول:
تاریخ درج آگهی نوبت دوم:
 

آگهي مناقصه عمومي

شماره: 552/1399

 

=      كارفرما : شرکت پتروشيمي مارون

موضوع مناقصه : نصب دستگاه کيسه پرکني (BIG BAG FILLING )  در واحد بسته بندي HDPE  پتروشيمي مارون

 محل اجرا : شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان ـ بندرماهشهر- منطقه ويژه اقتصادي ـ سايت 2 

=      ميزان سپرده شركت در مناقصه : مبلغ 120,000,000  ريال به صورت ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه نقدي به حساب 6017032281 بانک تجارت شعبه پتروشيمي مارون با شناسه 4000005

=      مهلت دريافت اسناد : از تاريخ 22/06/99 لغايت پايان وقت اداري روز 30/06/99 (به جزء ايام تعطيل)

جهت دريافت اسناد بصورت غيرحضوري , مدارک مربوطه شامل : درخواست شرکت در مناقصه به همراه آدرس پست الکترونيکي (ايميل) معتبر و تصوير فيش واريزي بمبلغ 1/000/000  ريال به شماره حساب اعلامي ذيل را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند .

تلفن : 52295140-061

=      حداقل شرايط حضور در مناقصه :

=      داشتن شخصيت حقوقي – دارابودن سابقه اجرايي مرتبط – داشتن حداقل دو قرارداد مشابه و ...

=      قيمت اسناد و نحوه واريز : 1/000/000 ريال واريز به حساب شماره 6017032281 بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي 3115015

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است