موضوع: تدارکات (جهت نمایش کلیک فرمائید)
نوع: مناقصه
شماره: 99T-517 تا 99T-518
روزنامه منتشر کننده آگهی: ایران
تاریخ نمایش در سایت: 1399/11/27 - 1399/12/11
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1399/11/27
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1399/11/29
 * ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
سند الکترونیک: