موضوع: تعویض خطوط آب صنعتی ..
نوع: مناقصه
شماره: 1399/585
روزنامه منتشر کننده آگهی: دنیای اقتصاد
تاریخ نمایش در سایت: 1400/01/15 - 1400/01/22
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1400/01/16
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1400/01/18
5