موضوع: تدارکات (جهت نمایش کلیک فرمائید)
نوع: مناقصه
شماره: 99T-001 تا 99T-019
روزنامه منتشر کننده آگهی: اطلاعات
تاریخ نمایش در سایت: 1400/01/17 - 1400/01/29
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1400/01/17
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1400/01/21
 * ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
سند الکترونیک: