موضوع: تدارکات (جهت نمایش کلیک فرمائید)
نوع: مناقصه
شماره: 99T-049 تا 99T-055
روزنامه منتشر کننده آگهی: کثیرالانتشار
تاریخ نمایش در سایت: 1400/02/12 - 1400/02/23
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1400/02/13
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1400/02/15
 * ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
سند الکترونیک: