موضوع: تدارکات (جهت نمایش کلیک فرمائید)
نوع: مناقصه
شماره: 1400T-079 تا 1400T-086
روزنامه منتشر کننده آگهی: کثیرالانتشار
تاریخ نمایش در سایت: 1400/03/11 - 1400/03/22
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1400/03/11
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1400/03/13
 * ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
سند الکترونیک: