موضوع: تغییر خطوط SEC 500 واحد EO/EG از CS به SS و اجرای خط ...
نوع: مناقصه
شماره: 1400/595
روزنامه منتشر کننده آگهی: دنیای اقتصاد
تاریخ نمایش در سایت: 1400/03/18 - 1400/03/25
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول:
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: