موضوع: تدارکات (برای مشاهده کلیک فرمائید)
نوع: مناقصه
شماره: 1400T-199 تا 1400T-201
روزنامه منتشر کننده آگهی: کثیرالانتشار
تاریخ نمایش در سایت: 1400/06/22 - 1400/07/01
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1400/06/22
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1400/06/24
 * ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
سند الکترونیک: