موضوع: انجام عمليات مطالعه و ارزيابي وضعيت موجود فوندانسيونهاي مخازن MBR
نوع: مناقصه
شماره: 1400/612
روزنامه منتشر کننده آگهی: کثیرالانتشار
تاریخ نمایش در سایت: 1400/07/12 - 1400/07/24
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول:
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: