موضوع: تدارکات (برای مشاهده کلیک فرمائید)
نوع: مناقصه
شماره: 1401T-074 تا 1401T-077
روزنامه منتشر کننده آگهی: کثیرالانتشار
تاریخ نمایش در سایت: 1401/03/31 - 1401/04/09
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد:
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1401/03/31
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1401/04/01
 * ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
سند الکترونیک: