موضوع: نگهداري و تعميرات ، مديريت ، سرپرستي ، سازماندهي و به كارگيري نيروها و تخصص ها ، برنامه ريزي و اجراي تعميرات مکانيک ، سرويس هاي تعميراتي ، برق و تهويه
نوع: مناقصه
شماره: 688/1401
روزنامه منتشر کننده آگهی:
تاریخ نمایش در سایت: 1401/11/01 - 1401/11/11
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- سايت 2- امورحقوقي و قراردادها (اتاق 203)
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1401/11/01
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1401/11/04