موضوع: خرید وونصب ساندویچ پنل سقفی پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
شماره: 1400/687
روزنامه منتشر کننده آگهی: اطلاعات
تاریخ نمایش در سایت: 1401/11/01 - 1401/11/11
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- سايت 2- امورحقوقي و قراردادها (اتاق 203)
تاریخ درج آگهی نوبت اول:
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: