موضوع: انجام خدمات اداري و صنعتي شامل : خدمات تنظيفات و آبدارخانه اي ، شهردار صنعتي ، تنظيفات ، نمونه گيري ، عمليات کاشت و نگهداشت فضاي سبز در كليه واحدها ،
نوع: مناقصه
شماره: 690/1401
روزنامه منتشر کننده آگهی:
تاریخ نمایش در سایت: 1401/11/05 - 1401/11/18
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- سايت 2- امورحقوقي و قراردادها (اتاق 203)
تاریخ درج آگهی نوبت اول:
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: