موضوع: عمليات تعميرات اساسي کمپرسور 2501 CRACK
نوع: مناقصه
شماره: 697/1401
روزنامه منتشر کننده آگهی:
تاریخ نمایش در سایت: 1401/11/02 - 1401/11/12
مهلت تحویل اسناد:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- سايت 2- امورحقوقي و قراردادها (اتاق 203)
تاریخ درج آگهی نوبت اول:
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: