اخبار و روریداد‌های مهم شرکت
برای توسعه صنعت، محیط زیست را خراب نکنیم
شرکت پتروشیمی مارون علیرغم انجام کنترل شرایط عملیاتی، تعمیرات پیشگیرانه، چک های دوره ای سیستم های ابزار دقیــق و
گواهینامه ها بیشتر
ISO 45001-2018
گواهینامه
ISO 9001-2015
گواهینامه
ISO 10001-2012
گواهینامه
ISO 10002-2014
گواهینامه
ISO 10004-2012
گواهینامه
پروانه بهداشتی بیشتر
ISO 14001-2015
گواهینامه
ISO 17025-2012
گواهینامه
ISO 27001-2013
گواهینامه
ISO 31000-2009
گواهینامه
ISO 50001-2011
گواهینامه