تاریخ 1399/11/18         ساعت 02:00     گروه خبری عمومی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 19 الی 22 بهمن