تاریخ 1400/08/19         ساعت 02:00     گروه خبری عمومی

دریافت گواهینامه از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا