تاریخ 1400/11/06         ساعت 02:00     گروه خبری عمومی

پتروشیمی مارون در فهرست رتبه بندی صد شرکت برتر ایرانی 100IMI