تاریخ 1400/11/06         ساعت 02:00     گروه خبری عمومی