تاریخ 1401/01/30         ساعت 02:00     گروه خبری عمومی

 

امروز در جلسه ای با حضور نمایندگان و سهامداران شرکت پتروشیمی مارون در دفتر مرکزی این شرکت، طی حکمی با تصویب اعضای هیات مدیره جناب آقای دکترامین  امرائی  بعنوان مدیرعامل پتروشیمی مارون منصوب گردید.
اعضای هیات مدیره ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای مهندس محمدی در دوران تصدی مسئولیت برای جناب آقای دکتر امرائی آرزوی موفقیت داشتند.