تاریخ 1401/10/27         ساعت 00:00     گروه خبری عمومی

یازدهمین دوره مقدماتی مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان ، همسران و فرزندان

یازدهمین دوره مقدماتی مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان ، همسران و فرزندان پتروشیمی مارون